Amaç & İlkelerimiz

İlke Ve Değerlerinde Sivil Kumbara

*Hiçbir koşulda bir üst birlik konumunda olmaz ve davranmaz
*Hiçbir koşulda STK’ların iç işlerine karışmaz.
*Bütün üçüncü şahıslar karşısında tarafsız ve bağımsızdır.
*Bütün faaliyetlerinde ve her düzeyde saydamlığı ve hesap verebilirliği esas alır.
*Uluslararası sözleşmelerde kabul edilen tüm hak ve özgürlüklere saygılıdır.
*Her türlü ayrımcılığa karşıdır ve farklılıkları zenginlik olarak algılayıp değerlendirir.
*Üretim ve tüketim kalıpları açısından yaşamın bütünlüğüne ve ekosistem değerlerine duyarlıdır.
*Katılımcılık ve çoğulculuk anlayışını bir yaşam biçimi olarak benimser.
*Uygulanabilir ve hızlı çözüm üreten, yaşamın içinde olan bir platformdur.
Amaçları açısından SİVİL KUMBARA

*Sivil toplum kuruluşları ve bireylerin bilgi, ekonomik güç ve cesaret eksikliklerini giderecek çalışmalarla verimliliklerinin artırılmasına yardımcı olmayı hedefler.

*Sivil toplumun haritasını ve veri tabanını oluşturmak ve iletişim ağı kurmak için çalışma yürütür; ulusal ve uluslar arası STÖ platformları oluşturma çabalarını destekler, STÖ’ler arasında olumlu/olumsuz bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik edecek olanakları sağlamak üzere çalışır.

*Kitle iletişim ağı alt yapısı ile sivil örgütlerin çalışmalarını duyurarak ve lobi faaliyetleri yürüterek sosyal girişimciliği özendirip, toplumsal farkındalığı artırarak sivil inisiyatifi güçlendirmeyi hedefler.

* STÖ’lerin karar alma süreçlerine katılımını teşvik etmeye, halkla olan diyaloglarını geliştirmeye, kurumsal gelişmelerini ve sürdürülebilirliklerini sağlamaya; ayrıca uluslararası işbirlikleri kurarak deneyim kazanmaları ve bu deneyimi aktarmalarına, birbirleriyle ağ oluşturma ve ağları sürdürebilmelerine ve kurumsal alt yapılarını güçlendirmelerine yönelik olarak; örgütsel, yönetsel, finansal, hukuksal altyapıları ile iletişim ve insan kaynakları kapasitelerini geliştirmeyi hedefler.

* Benzer amaçlı uluslararası kurumlarla işbirliği yaparak, kendi işlevini geliştirmeye hizmet edecek sosyal ağa üye olmalarını amaçlar ve teşvik eder.

*STK’lara verilecek desteğin verimli, adil ve ilkelere uygun kullanımı için yöntemler geliştirir,bu desteklerin sağlanması için teşvik ve çalışmalar yürütür.

İşlevsel öncelikler açısından SİVİL KUMBARA

*Kendi kurumsal,kitlesel ve teknik alt yapısını güçlendirmeye,

*Hedef STK’ların kapasitelerinin geliştirilmesi bağlamında ağların desteklenmesine,

*Örgüt içi demokrasilerin pekişmesine; STK’ların yurtiçi ve yurtdışında kendi aralarında ve devlet/yerel idare gibi diğer alanlarla iletişim ve işbirliğinin geliştirilmesine,

*Başarılı bir örnek olma kapasitesi taşıyan ve/veya başarılı bir örneği sürdürülebilir kılma potansiyeli olan girişimleri desteklemeye öncelik verir.

Kimliksel öncelikler açısından SİVİL KUMBARA

*Etnik, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim; ekonomik durum, siyasal görüş, felsefi eğilim ve dini inanç açısından hiçbir ayrım gözetmez.

Yöntemleri açısından SİVİL KUMBARA

*Bakış açısı, amaç ve ilkelerine uygun; hukuka aykırı olmayan her türlü yöntemi kullanır
*Bakış açısını hayata geçirmek amacıyla, süreklilik arz eden bir yöntemsel tercih olarak, strateji ve taktikler oluşturmayı ve eylem planları yapmayı esas alır
*Projelere ilişkin olarak seyir, sonuç ve etki değerlendirmesinde ölçülebilir göstergeler kullanır
*İhtiyaçların ve uygulama yöntemlerinin belirlenmesinde katılımcı, birlikte karar almayı temel alan plan süreçleri izler.

http://www.sivilkumbara.com/
Sivil Kumbara Ekibi
Tel:0 850 305 53 73
eposta:info@sivilkumbara.com